Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op alle personen die diensten en/of producten afnemen van Iris Weijenberg / “Weij Voor Dier”. De algemene voorwaarden worden als geaccepteerd beschouwd wanneer een afspraak is gemaakt.

1.	Definities
  1.1	Daar waar gesproken wordt van Weij Voor Dier, wordt bedoeld Weij Voor Dier van Iris Weijenberg gevestigd te Sneek.
  1.2	Klant: de partij aan wie een product of dienst van Weij Voor Dier is gericht, met wie Weij Voor Dier een overeenkomst heeft gesloten. Samenwerkende bedrijven vallen hier ook onder.
2.	Toepasselijkheid
  2.1	De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende Weij Voor Dier.
  2.2	Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Weij Voor Dier zijn overeengekomen.
3.	Overeenkomsten en offertes
  3.1	Alle overeenkomsten van Weij Voor Dier zijn geldig voor een aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de overeenkomst geldig tot 14 (veertien) dagen na de datum waarop de overeenkomst is opgesteld.
  3.2	Alle aanbiedingen van Weij Voor Dier zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
  3.3	Overeenkomsten komen tot stand wanneer Wij Voor Dier een door de klant verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Weij Voor Dier tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
  3.4	Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  3.5	Overeenkomsten kunnen aangepast worden wanneer blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. Dit gaat in onderling overleg tussen beide partijen, de klant en Weij Voor Dier.
4.	Prijzen en tarieven
  4.1	Alle door Weij Voor Dier vermelde tarieven en prijzen gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
  4.2	Weij Voor Dier is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden. 
5.	Betaling
  5.1	Weij Voor Dier is te alle tijden gerechtigd om terzake van de levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.
  5.2	Bij een reservering van een bedrag hoger dan €75,00 dient 50% worden aanbetaald bij het plaatsen van de order en de overige 50% 7 dagen voor aanvang.
  5.3	De klant dient de facturen van Weij Voor Dier te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien er geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.
  5.4	Enig beroep door de klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
  5.5	Weij Voor Dier is gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Weij Voor Dier aan te geven vorm en zal in zodanig geval de producten en/of diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
  5.6	Indien de klant enige factuur van Weij Voor Dier niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de klant automatisch in verzuim. Weij Voor Dier heeft het recht om in een degelijk geval zonder aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen. De klant is in dit geval naast de betaling van de hoofdsom de verschuldigde wettelijke rente te betalen.
6.	Risico en eigendom
  6.1	Op alle aan de klant geleverde teksten en beelden waaronder ook digitale versies daarvan blijven eigendom van Weij Voor Dier en mogen niet gedeeld/verveelvoudigd worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
  6.2	Indien een klant van mening is dat een door Weij Voor Dier geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient de klant Weij Voor Dier daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen.
  6.3	Het risico van verlies of beschadiging van de goederen en dieren die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Weij Voor Dier en de klant zijn voor rekening van de klant, ook wanneer deze goederen of dieren in de feitelijke macht van Weij Voor Dier zijn overgedragen.
  6.4	De klant dient alle goederen en dieren direct na ter beschikkingstelling of aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
  6.5	Producten of dieren verkocht door Weij Voor Dier komen enkel in aanmerking voor restitutie van het geldbedrag uit hoofde van non-conformiteit indien:
    6.5.1 De non-conformiteit de verkoopwaar ongeschikt maakt voor het gebruiksdoel waarvoor de klant het verkoopwaar heeft aangeschaft en deze ongeschiktheid voor het gestelde gebruiksdoel bevestigd wordt door een derde onafhankelijke partij.
    6.5.2 Het verkoopwaar zich op het moment van retourneren nog in de staat bevindt waarin het zich bevond op het moment van aankoop.
  6.6	Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Weij Voor Dier indien er sprake is van overmacht.
7.	Intellectueel eigendom.
  7.1	Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten alsmede alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Weij Voor Dier en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend Weij Voor Dier. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
  7.2	De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weij Voor Dier producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
8.	Verstrekking gegevens door klant
  8.1	De klant zal Weij Voor Dier tijdig en volledig voorzien van de door Weij Voor Dier verzochte gegevens en informatie dat nodig is voor de levering van producten en/of diensten.
  8.2	Indien er door de klant gegevens worden verstrekt aan Weij Voor Dier die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat de klant er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Weij Voor Dier eveneens is toegestaan. Afnemer vrijwaart Weij Voor Dier tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
  8.3	Verdere informatie over persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy.
9.	Geheimhouding
  9.1	Alle partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de wederpartij ontvangen.
    9.1.1 Deze verplichting wordt ook opgelegd aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden.
    9.1.2 Er is sprake van vertrouwelijke informatie wanneer één van de partijen dit als vertrouwelijk benoemd.
10.	Beëindiging
  10.1 Beide partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
  10.2 Ontbinding ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Weij Voor Dier geleverde producten en/of diensten, tenzij Weij Voor Dier terzake van een bepaald product en/of dienst in verzuim is.
  10.3 Weij Voor Dier is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Weij Voor Dier hierdoor schadeplichtig wordt jegens de klant
    10.3.1 Indien aan de klant voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de klant is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de klant
    10.3.2 Indien de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd.
  10.4 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt de klant het gebruik van ter beschikking gestelde producten en/of resultaten van diensten en retourneert alle materialen, zowel digitaal als fysiek, die in het kader van de overeenkomst aan de klant ter beschikking zijn gesteld.
  10.5 Wanneer de klant de overeenkomst beëindigt, bijvoorbeeld door afmelding, en dit aangeeft minimaal 24 uur voorafgaand aan de afgesproken tijd, dan heeft de klant recht op een volledige restitutie van het (te betalen) geldbedrag.
  10.6 Wanneer de klant de overeenkomst beëindigt, bijvoorbeeld door afmelding, en dit aangeeft binnen 24 uur voorafgaand aan de afgesproken tijd, bijvoorbeeld door afmelding, dan heeft Weij Voor Dier recht op een betaling van 50% van het totaal te betalen bedrag zonder hiervoor het product of de dienst te leveren. Met uitzondering van onvoorziene omstandigheden en overmacht.
      

Weij Fotografie

Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de hieronder genoemde licentieovereenkomsten en de overeenkomsten omtrent nabestellen zoals hieronder beschreven. Ook gaat u bij het boeken van een fotoshoot akkoord dat de gemaakte portretten gepubliceerd mogen worden en verkocht mogen worden aan derden, tenzij anders aangegeven. Heeft u bezwaar bij het publiceren van de foto’s of het verkopen van de foto’s aan derden, dan dient u dit aan te geven bij het maken van de afspraak.

De foto’s die gemaakt zijn tijdens een fotoshoot worden minimaal 5 weken bewaard. Wanneer deze 5 weken zijn verstreken bestaat de kans dat de foto’s verwijderd zijn.

Bij het nabestellen van een foto krijgt de klant van de auteur toestemming om de foto onder bepaalde voorwaarden te gebruiken en te publiceren.

Regulier nabestellen
Bij het reguliere nabestellen mogen de gekochte foto’s gebruikt worden voor eigen gebruikt en gepubliceerd worden op persoonlijke sociale mediapagina’s. Commercieel gebruik en het aanpassen van de foto’s is bij regulier nabestellen niet toegestaan. De naam van de auteur dient ten alle tijden zichtbaar te zijn.

Commercieel nabestellen
Bij commercieel nabestellen krijg je de foto zonder logo/merkje. Het commercieel nabestellen kan door middel van een licentieovereenkomst tussen beide partijen. Deze overeenkomst wordt in overleg met beide partijen, de auteur en de klant, opgesteld.

Auteursrecht afkopen
De kopen beschikt na het afkopen van het auteursrecht over de rechten en mag beslissen of de foto verveelvoudigd mag worden of niet.

Ponymiddag / ponyritjes

-U dient ten alle tijden respectvol met het paard om te gaan.
-U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de eigenaar van het paard op te volgen.
-Er geldt een maximum lengte van 1,65m en maximum gewicht van 60kg voor het zitten/rijden op de pony.
-Geen minimumleeftijd voor beginners.
-Geen maximumleeftijd (bijvoorbeeld voor mensen met een beperking)
-Kinderen met een leeftijd <10 jaar met begeleiding.
-Om het welzijn van het paard te waarborgen wordt er niet gereden op het paard wanneer het paard aangeeft hier geen zin in te hebben. Degene die dit beoordeeld is de eigenaar van het paard. Hier dient u respect voor te hebben. Restitutie van het bedrag is hierbij niet mogelijk.

Reiskosten

De reiskosten die gehanteerd worden zijn:
€ 0,22 per km retour vanaf 8607EC Sneek, Friesland tot het adres van de clinic, prive/les(sen) of demonstratie zonder paard(en) volgens de ANWB routeplanner.
€ 0,30 per km retour vanaf 9012DS Raerd, Friesland tot het adres van de clinic, prive/les(sen) of demonstratie met paard(en) volgens de ANWB routeplanner.